Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.31
29.06.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.31

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

28.06.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje FK, že odo dňa 18.6.2018 je možné podávať prihlášky do súťaží ObFZ podaním elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Prihlášky je možné zaslať do 30.6.2018.

2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Aktív pred sezónou 2018/2019 sa uskutoční dňa 18.7.2018 (streda) o 17:00 hod. v Dome športu na Alejovej ulici č.2 v Košiciach.

3. Termínová listina pre Oblastný futbalová zväz Košice – okolie pre súťažný ročník: 2018/2019:

Dospelí:

14 účastníkov – Jeseň: 12.8. (2.kolo) až 4.11.2018.

Mládež:

14 účastníkov – Jeseň: 11.8. (2.kolo) až 3.11.2018.

Ostatné – podľa počtu prihlásených družstiev v skupinách

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať 19.07.2018.

 

DK ObFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.29 z dňa 14.06.2018 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub TJ Družstevník Trstené pri Hornáde a to:

  • Pokutu znižuje z 500€ na 400€
  • Zastavenie hracej plochy znižuje z 3 stretnutí na 2 stretnutia

Ponecháva v platnosti:

  • Obojstrannú kontumáciu stretnutia
  • Odrátanie 3 bodov
  • Pozastavenie športovej činnosti hráčovi Nevelöš Erik 1281863 na 30 mesiacov

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 554x