Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.20
12.04.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.20

Úradná správa ObFZ Košice okolie

12.04.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom zmenu termínu Semifinále pohára ObFZ na deň 8.5. o 17:00 hod.

2. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že Finále pohára ObFZ sa uskutoční dňa 7.6. o 17:00 hod.

3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že dohrávka 15.kola I. triedy dospelých sa uskutoční dňa 1.5. o 17:00 hod.

4. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

5. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 13.kolo, Krásna – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 14.4. o 10:30 hod. – Krásna + 5€,

- 16.kolo, Budimír – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 5.5. o 16:30 hod. – Bez poplatku (kolízia stretnutí s VsFZ),

- 18.kolo, Budimír – Kokšov-Bakša (žiaci) sa odohrá dňa 19.5. o 17:00 hod. – Bez poplatku (kolízia stretnutí s VsFZ),

- 20.kolo, Haniska – Perín (žiaci) sa odohrá dňa 2.6. o 14:00 hod. – Haniska + 5€,

- 22.kolo, Budimír – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 16.6. o 17:00 hod. – Bez poplatku (kolízia stretnutí s VsFZ),

- 11.kolo, Perín – Buzica (prípravka) sa odohrá dňa 15.4. o 13:30 hod. – Buzica + 5€,

- 12.kolo, Buzica – Veľká Ida (prípravky) sa odohrá dňa 22.4. o 13:30 hod. – Veľká Ida + 5€,

6. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet TJ Družstevník Budimír bez prijatia opatrení. TJ Družstevník Budimír + 10€.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmail.com.

3. KR oznamuje FK že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie.

4. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky  uvádzať v správe PR.

5. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

6. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

7. KR berie na vedomie pochvalu TJ Cementáreň Turňa nad Bodvou na R Pužér z mládežníckych stretnutí hraných 7.4.2018.

8.KR zaradila na nominačné listiny R: Šimon Eperješi.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Pozastavenie výkonu športu na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Toporčák Štefan 1150370 + 10€ (Nová Polhora),

 

Pozastavenie výkonu športu za ČK na:

1 stretnutie:

Pástor Michal 1257698 + 10€ (Vyšná Myšľa) čl.37/3,

Antolík Adam 1281410 + 10€ (Ruskov) čl.46/1a,2,

Serfozo Patrik 1351317 + 5€ (Vyšná Myšľa) čl.46/1a,2, SD

Petruš Michal 1365380 + 5€ (Nižná Myšľa) čl.37/3, SD

 

Na obdobie:

Sekerák Marek 1211825 + 10€ (Zdoba) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.04.2018 do 30.04.2018,

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Vyšná Myšľa pokarhanie + 5€ podľa čl.11 na NS p. Vaško Róbert v stretnutí I.triedy SD: Turňa nad Bodvou – Vyšná Myšľa, zároveň udeľuje pokarhanie + 5€ podľa čl.11 p. Vaško Róbert.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 215x