Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.16
09.11.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.16

Úradná správa ObFZ Košice okolie

09.11.2017

 

SEKRETARIÁT

Sekretariát ObFZ oznamuje, že termín Volebnej konferencie ObFZ Košice – okolie je piatok 17.11.2017.

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

2. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2.KR berie na vedomie poschvalu::

- FK Košické Oľšany na R - Veber Jozef zo stretnutia: Kysak - Košické Oľšany.

3.KR berie na vedomie podnet:

- FK Nová Polhora + 10€.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Zdoba),

Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír),

Juhás Peter 1218440 + 10€ (Budimír),

Kompuš Nikolas 1235129 + 10€ (Košické Oľšany),

Ujczo Erik 1279762 + 10€ (Paňovce),

 

DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Kysak pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za použitie pyrotechniky počas stretnutia I.triedy: Kysak – Budimír.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 364x