Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.15

08.11.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie 08.11.2018

  SEKRETARIÁT 

1. Žiadame kluby, ktoré si do dnešného dňa nevygenerovali členský poplatok za klub za sezónu 2018/2019, aby tak učinili z dôvodu prípravy prerozdelenia dotácie za členské poplatky na mládežnícke družstvá. Kluby:

FK Košická Belá, Futbalový klub BODVA Moldava nad Bodvou, MŠK Ďurkov, TJ Roma Moldava nad Bodvou.

2. Upozorňuje kluby I. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.

I. trieda :

3.kolo (19.8.): N. Polhora – Paňovce.

1.kolo (29.8.): N. Polhora – Dvorníky (doplniť časti polčasov).

14.kolo (3-4.11.): Kysak – Mokrance, V. Myšľa – K. Oľšany, Zdoba – Rozhanovce.


TRÉNERSKO-METODICKÁ  KOMISIA

Trénersko-Metodiská komisia ObFZ v spolupráci s VV ObFZ pokračuje v organizovaní ankety – Najlepšia jedenástka I. triedy ObFZ.

Upozorňujeme na hodnotené obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018. 

Žiadame a vyzývame trénerov (uveďte svoje meno a aktuálne telefónne číslo) všetkých účastníkov súťaže k zhodnoteniu výkonov hráčov jednotlivých mužstiev. 

a) Do e-mailovej správy vpisujte najlepších hráčov súťaže podľa jednotlivých hráčskych funkcií v rozostavení 4 – 4 – 2, 4 – 2 – 3 – 1, 3 – 4 – 3 alebo 3 – 5 - 2! Uveďte presné meno a priezvisko hráča, jeho ISSF číslo a klub za ktorý hráva. Serióznosť hodnotenia a dochvíľnosť zaslania správy sa stanú základným predpokladom úspešnosti tohto podujatia, na ktoré budú spolu s hráčmi pozvaní aj tréneri a zástupcovia klubov. Vami zostavené jedenástky roka budú menovite zverejnené v bulletine.  

b) Vyhodnotený bude tréner, ktorý sa počtom uvedených hráčov najviac priblíži najlepšej jedenástke. 

Zloženie Vašej jedenástky I. triedy ObFZ zašlite elektronickou poštou na e-mailovú adresu obfzkeokolie@gmail.com najneskôr do 16.11.2018

c) Zároveň pokračujeme v ankete Najlepší rozhodca. Navrhujete 3 rozhodcov. 

1. miesto 3 body

2. miesto 2 body

3. miesto 1 bod 

Anketu najlepší rozhodca 2018 zasielajte do 16.11.2018 na sekretariát ObFZ:  obfzkeokolie@gmail.com


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ aj tento rok ObFZ Košice – okolie organizuje počas zimnej prestávky turnaje pre kategórie žiakov, dorastu a mužov. V prípade Vášho záujmu o účasť na niektorom z turnajov Vás žiadame o zaslanie prihlášky na turnaj danej kategórie. Prihlášky zasielajte elektronickou formou. 

Termíny podania prihlášok:

- Žiaci do 31.12.2018,

- Dorast do 31.12.2018,

- Dospelí do 19.12.2018.

2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: 

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php.

3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 11.11. o 13:30 hod.

4. ŠTK ObFZ žiada TJ Slovan Kecerovce o nahlásenie výsledku stretnutia 13.kolo, MINIžiakov: Kecerovce – Zlatá Idka.

5. ŠTK ObFZ kontumuje tieto výsledky:

- 10.kolo, MINIžiaci: Blažice – Kysak na 3:0 kont. v prospech družstva FK Blažice v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK.

6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

7. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Doručenie RP na zväz do 48 hodín sa nevzťahuje pri nedodaní RP z výroby.

8. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje R a DZ a kluby, že v stretnutiach riadených ObFZ KEO je možné v stretnutí vystriedať po 5 hráčov v každom družstve. Nie je pritom určené koľko krát môže byť hra prerušená kvôli striedaniu hráčov. ŠTK ObFZ všetkých vyzýva aby sa riadili rozpisom súťaže. Na 11. strane v bode číslo 12. Štart hráčov, písmeno g.).


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV 

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kompuš Nikolas 1235129 + 10€ (Košické Oľšany),

Drabík Štefan 1255116 + 10€ (Zdoba),

Horváth Patrik 1238523 + 10€ (Jasov), 


Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Sedlák Šimon 1323419 + 10€ (Byster) čl.37/3,

Štofira Patrik 1307137 + 10€ (Košické Oľšany) čl.37/3,


DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Kysak pokutu 50€ podľa RS 7d za nenastúpenie na stretnutie MINIžiakov: Blažice – Kysak.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 160x