Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.1
02.08.2018, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.1

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

02.08.2018

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II.trieda od 1.1.2019) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

DK ObFZ zastavuje činnosť klubom do uhradenia zbernej faktúry za obdobie 6/2018:
Trstené pri Hornáde, Valaliky

 

DK ObFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať 08.08.2018.

 

DK ObFZ zamieta žiadosť TJ Družstevník Paňovce o prekvalifikovanie trestu hráča Cibrík Marián 1095684 do podmienečného. TJ Družstevník Paňovce + 10€.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 316x