Športovo-technická komisia
KEo-STK-2018/2019-0014
ÚS ŠTK zo dňa 25.10.2018
1. ŠTK VsFZ na základe iniciatívy KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT. 2. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží: Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk. Spôsob vkladania nájdete na webovej stránke - http://navody.futbalnet.sk/sportnet.php. 3. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 11.11. o 13:30 hod. 4. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - 11.kolo, Ruskov – Kecerovce (dospelí) sa odohrá dňa 27.10. o 14:30 hod. – Ruskov + 10€, - 11.kolo, Kalša „B“ – Zlatá Idka (dospelí) sa odohrá v opačnom poradí – bez poplatku (kolízia stretnutí), - 13.kolo, Ruskov – Blažice (MINIžiaci) sa odohrá dňa 27.10. o 11:00 hod. – Ruskov + 5€, 5. ŠTK ObFZ kontumuje tieto výsledky: - 12.kolo, I. trieda: Jasov – Svinica na 3:0 kont. v prospech družstva FK Tatran Jasov v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK. - 9.kolo, Prípravky sk. A: Ťahanovce – Košická Belá na 3:0 kont. v prospech družstva FK Košická Belá v zmysle SP, čl.82 – hostia nenastúpili na stretnutie, 6. ŠTK ObFZ prejednala podnet OŠK Blažice a na základe SP čl.46 bod 2 a rozpisu súťaže čl.12 bod B konštatuje, že klub TJ Pokrok Zlatá Idka v stretnutí 10.kola II. triedy: Zlatá Idka – Blažice neporušil platné normy. 7. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnety TJ Družstevník Paňovce, TJ Štart Svinica. 8. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím. 9. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí. Doručenie RP na zväz do 48 hodín sa nevzťahuje pri nedodaní RP z výroby. 10. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje R a DZ a kluby, že v stretnutiach riadených ObFZ KEO je možné v stretnutí vystriedať po 5 hráčov v každom družstve. Nie je pritom určené koľko krát môže byť hra prerušená kvôli striedaniu hráčov. ŠTK ObFZ všetkých vyzýva aby sa riadili rozpisom súťaže. Na 11. strane v bode číslo 12. Štart hráčov, písmeno g.). Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.
Rozhodnutie: KEo-STK-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 15:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.10.2018 15:48
5 EUR 25.10.2018 15:48