Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.12
12.10.2017, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.12

Úradná správa ObFZ Košice okolie

12.10.2017

 

SEKRETARIÁT

Sekretariát ObFZ oznamuje, že zasadnutie Riadnej konferencie ObFZ Košice – okolie sa uskutoční dňa 13.10.2017 o 16:30 hod.

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 3.kolo pohára ObFZ sa uskutoční dňa 12.11. o 13:30 hod.

2. ŠTK ObFZ schvaľuje nasledovnú zmenu termínu a UHČ:

- 9.kolo, Galaktik „B“ – Budimír (žiaci) sa odohrá dňa 14.10. o 15:30 hod. – Galaktik + 5€,

- 9.kolo, Geča – Valaliky (žiaci) sa odohrá dňa 17.10. o 16:00 hod. – Valaliky + 5€,

- 9.kolo, Kalša - Zdoba (prípravky) sa odohrá dňa 21.10. o 10:00 hod. – Zdoba + 5€,

- 9.kolo, Čečejovce – Medvede (prípravky) sa odohrá dňa 13.10. o 16:00 hod. – Čečejovce + 5€,

3. ŠTK ObFZ zamieta náhradné termíny stretnutí:

- 9.kolo, Rozhanovce – Ťahanovce (dorast),

4. ŠTK ObFZ žiada kluby o nahlásenie náhradných termínov stretnutí:

- 7.kolo, Byster – Ťahanovce (MINIžiaci),

- 6.kolo, Sokoľany – Kokšov-Bakša (prípravky),

5. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje rozhodcov na kontrolu RP pred stretnutím.

6. ŠTK ObFZ dôrazne upozorňuje kluby na čl.43/6 SP ktorý hovorí o nastúpení hráča na stretnutie na iný doklad ako RP. Klub je v takom prípade povinný doručiť RP na riadiaci zväz do 48 hodín po stretnutí.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV

1.Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2.KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com.

3.KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie.

4. KR nariaďuje DZ, aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe.

5. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

6.KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

7.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Mokrance, na výkon R - Veber, Ugray a DZ Štefáni   zo stretnutia Košické Oľšany - Mokrance.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Király Ladislav 1143388 + 10€ (Dvorníky) čl.37/3,

Pučan Šimon 1280374 + 5€ (Ťahanovce) čl.37/3, SD

Varhola Michal 1376768 + 5€ (Ťahanovce) čl.37/3, SD

Závodník Patrik 1280006 + 5€ (Ruskov) čl.37/3, SD

Mackanič Matej 1280590 + 5€ (Trstené pri Hornáde) čl.46/1a,2, SD

 

DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hegeduš Patrik 1223658 + 10€ (Nová Polhora) 1 týždeň do 28.02.2018,

Malik Jozef 1090243 + 10€ (Nižná Myšľa) 1 týždeň do 28.02.2018,

 

DK ObFZ žiada FK Medzev a FK Malá Ida o vyjadrenie sa k incidentu v polčasovej prestávke stretnutia I.triedy žiakov sk.B: Medzev – Malá Ida. Pod disciplinárnymi následkami.

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 222x