Odvolacia komisia
KEo-OK-2016/2017-0001
ÚS OK zo dňa 9.12.2016
U Z N E S E N I E Odvolacia Komisia Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie /ďalej len „OK ObFZ“/, ako vecne a miestne príslušný orgán zabezpečenia spravodlivosti vo veci Odvolania TJ Družstevník Paňovce proti rozhodnutiu DK ObFZ o udelení disciplinárneho opatrenia pokuty /ďalej len „Odvolanie“/, r o z h o d l a t a k t o: Odvolanie podľa čl. 64/1f,8 DP z a m i e t a. O d ô v o d n e n i e OK ObFZ na základe vykonaného dokazovania v rámci odvolacieho konania dospela k záveru, že prvostupňové rozhodnutie DK ObFZ ktorým udelila disciplinárnu sankciu pokutu, je vydané v súlade s príslušnými futbalovými normami a celé konanie, ktoré mu predchádzalo prebehlo v súlade s DP ObFZ. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie. U Z N E S E N I E Odvolacia Komisia Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie /ďalej len „OK ObFZ“/, ako vecne a miestne príslušný orgán zabezpečenia spravodlivosti vo veci Odvolania FK Košická Belá proti rozhodnutiu DK ObFZ o udelení disciplinárneho opatrenia pokuty /ďalej len „Odvolanie“/, r o z h o d l a t a k t o: Odvolanie podľa čl. 7d RS z a m i e t a. O d ô v o d n e n i e OK ObFZ na základe vykonaného dokazovania v rámci odvolacieho konania dospela k záveru, že prvostupňové rozhodnutie DK ObFZ ktorým udelila disciplinárnu sankciu pokutu, je vydané v súlade s príslušnými futbalovými normami a celé konanie, ktoré mu predchádzalo prebehlo v súlade s DP ObFZ. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie. U Z N E S E N I E Odvolacia Komisia Oblastného futbalového zväzu Košice - okolie /ďalej len „OK ObFZ“/, ako vecne a miestne príslušný orgán zabezpečenia spravodlivosti vo veci Odvolania KŠK Rozhanovce proti rozhodnutiu DK ObFZ o zamietnutí inzultácie voči hlavnému rozhodcovi v stretnutí RUSKOV – KŠK ROZHANOVCE /ďalej len „Odvolanie“/, r o z h o d l a t a k t o: Odvolanie podľa čl. 49/1d,2d DP z a m i e t a. O d ô v o d n e n i e OK ObFZ na základe vykonaného dokazovania v rámci odvolacieho konania dospela k záveru, že prvostupňové rozhodnutie DK ObFZ ktorým neuznala inzultáciu, je vydané v súlade s príslušnými futbalovými normami a celé konanie, ktoré mu predchádzalo prebehlo v súlade s DP ObFZ. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať odvolanie.
Rozhodnutie: KEo-OK-2016/2017-0001
Dátum zaevidovania: 13.12.2016 13:23
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 13.12.2016 13:24
50 EUR 13.12.2016 13:24
50 EUR 13.12.2016 13:25