Komisia rozhodcov
KEo-KR-2017/2018-0002
ÚS KR zo dňa 14.09.2017
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Zoznam je dostupný na sekretariáte. KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2. KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com. 3. KR oznamuje FK že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. 4. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe. 5. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu. 6. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia. 7. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.9.2017 o 15:30 delegované osoby zo stretnutia II. triedy Zlatá Idka- Ruskov. R – Vysoký, AR1 – Timura, DZ - Kozel. 8. KR odstupuje na DK ObFZ FK Turňa nad Bodvou za nedodanie videozáznamu zo stretnutia I.triedy: Turňa nad Bodvou – Mokrance.
Rozhodnutie: KEo-KR-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 15.09.2017 13:27
Stav: Nové