Komisia rozhodcov
KEo-KR-2016/2017-0011
ÚS KR zo dňa 03.11.2016
1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: Fedák, Lukáč, Petraššovitš, Pohanka, Trojčák M., 6eur: Košč, 9eur: Menyhért, 12eur: Jurík. KR upozorňuje že poplatok je nutné uhradiť vždy do konca kalendárneho mesiaca. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac. 2.KR oznamuje, že záujemcovia o rozhodovanie sa môžu hlásiť na adrese kr.obfz@gmali.com, poprípade, pavolgresko@gmail.com. 3.KR oznamuje R, že od súťažného ročníka 2016/ 2017 sa ruší odovzdávanie zápisov v papierovej forme na sekretariát ObFZ ! Zápisy bude uzatvárať R v systéme ISSF. Naďalej však platí nutnosť vyhotovovať zápisy o stretnutí v papierovej forme. Podpísané zápisy kapitánmi a vedúcimi družstiev v papierovej forme, predzápasové aj pozápasové si R stretnutia uchová do konca súťažného ročníka pre prípadne riešenie na DK, ŠTK, KR (neprístojnosti, neoprávnený štart hráča, či iné okolnosti). 4.KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. 5. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky DZ uvedie vo svojej správe. 6. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s pravidlami futbalu. 7.KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia. 8.KR berie na vedomie pochvalu TJ Mokrance na výkon R Gnip, AR Tóth, Trojčák M., DZ Pikla, zo stretnutia Mokrance - Bidovce. 9. KR oznamuje R, že 3. kolo Pohára predsedu ObFZ, sa uskutoční 13.11.2016. 10. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: - Tatran Jasov – Ždaňa na základe podnetu TJ Hornád Ždaňa a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Bez poplatku.
Rozhodnutie: KEo-KR-2016/2017-0011
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 10:17
Stav: Nové